Trong Excel hàm Average dùng để tính gì ? Hướng dẫn cách tính trung bình trong Excel

Trong Excel hàm Average dùng để tính gì ?

Hàm AVERAGE được phân loại theo các hàm Thống kê Excel . Nó sẽ trả về giá trị trung bình của một dãy số đã cho trong Excel. Nó được sử dụng để tính giá trị trung bình số học của một tập hợp các đối số đã cho trong Excel. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn, từng bước, cách tính trung bình trong Excel.

Là một nhà phân tích tài chính , chức năng này rất hữu ích trong việc tìm ra mức trung bình (trung bình) của một chuỗi các số. Ví dụ: chúng ta có thể tìm ra doanh số trung bình trong 12 tháng qua cho một doanh nghiệp.

1. Ví dụ, hàm AVERAGE bên dưới tính toán trung bình của các số trong các ô từ A1 đến A3.

2. Công thức dưới đây tạo ra kết quả chính xác.

3. Hàm AVERAGE sau đây tính toán trung bình của các số trong các ô từ A1 đến A3 và số 8.

4. Hàm AVERAGE bỏ qua các giá trị logic (TRUE hoặc FALSE), các ô trống và các ô có chứa văn bản.

AverageA

Hàm AVERAGEA cũng trả về trung bình (trung bình số học) của một nhóm số. Tuy nhiên, giá trị logic FALSE và các ô chứa văn bản ước tính thành 0 và giá trị logic TRUE ước tính là 1. Hàm AVERAGEA cũng bỏ qua các ô trống.

1. Ví dụ, hãy xem chức năng AVERAGEA bên dưới.

2. Bạn có thể sử dụng chức năng AVERAGE bình thường để kiểm tra kết quả này.

Trung bình Top 3

Sử dụng hàm AVERAGE và hàm LARGE trong Excel để tính trung bình của 3 số hàng đầu trong một tập dữ liệu.

1. Đầu tiên, hàm AVERAGE bên dưới sẽ tính trung bình của các số trong các ô từ A1 đến A6.

2. Ví dụ: để tìm số lớn thứ ba, hãy sử dụng hàm LARGE sau.

3. Công thức dưới đây tính trung bình của 3 số hàng đầu.

Giải thích: hàm LARGE trả về hằng số mảng {20,15,10}. Hằng số mảng này được sử dụng làm đối số cho hàm AVERAGE, cho kết quả là 15.

Trung bình If

Để tính trung bình của các ô đáp ứng một tiêu chí, hãy sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel.

Bình quân gia quyền

Để tính trung bình có trọng số trong Excel, hãy sử dụng hàm SUMPRODVEL và hàm SUM.

Một vài lưu ý về chức năng AVERAGE

  1. Hàm AVERAGE bỏ qua các ô trống.
  2. Nếu một đối số tham chiếu phạm vi hoặc ô chứa văn bản, giá trị logic hoặc ô trống, các giá trị đó sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên, các ô có giá trị 0 được bao gồm.
  3. Các đối số là giá trị lỗi hoặc văn bản không thể dịch thành số gây ra lỗi trong hàm.
REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp