Trong Excel lệnh nào dùng để ngắt trang nhanh ?

Ngắt trang là các ngăn chia bảng tính thành các trang riêng biệt để in. Microsoft Excel chèn ngắt trang tự động dựa trên kích thước giấy, cài đặt lề, tùy chọn tỷ lệ và vị trí của bất kỳ ngắt trang thủ công nào mà bạn chèn. Để in một bảng tính với số trang chính xác mà bạn muốn, bạn có thể điều chỉnh các ngắt trang trong bảng tính trước khi in.

Cách ngắt trang trong Microsoft Excel

Để chèn ngắt trang ngang, thực hiện các bước sau.

1. Chọn hàng đầu tiên của trang mới.

2. Trên tab Bố cục trang, trong nhóm Cài đặt trang, bấm Dấu ngắt – Breaks.

3. Nhấp vào Chèn Trang ngắt.

Excel hiển thị một đường liền nét (ngắt trang thủ công) để hiển thị cho bạn nơi trang mới bắt đầu. Các đường đứt nét là ngắt trang được chèn tự động bởi Excel.

Lưu ý: theo cách tương tự, bạn có thể chọn một cột để chèn ngắt trang dọc.

4. Trên tab Tệp, bấm In để xem bản in.

Lưu ý: để xóa ngắt trang ngang, chọn một ô bên dưới ngắt trang mà bạn muốn xóa và nhấp vào Dấu ngắt, Xóa ngắt trang. Để xóa tất cả các ngắt trang thủ công, nhấp vào Dấu ngắt, Đặt lại Tất cả ngắt trang. Bạn không thể loại bỏ ngắt trang tự động.

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp