Gutter trong Microsoft Word là gì ? Cách sử dụng Gutter trong Microsoft Word

Gutter trong Microsoft Word là gì ?

Microsoft Word cung cấp một số tùy chọn để đặt lề của tài liệu bạn đang chỉnh sửa. Ngoài lề trang bình thường, bạn có thể đã nhận thấy các cài đặt cho một thứ gọi là “gutter margins”. Khi bạn bật lề, Word sẽ thêm không gian vào lề hiện tại của tài liệu của bạn để cho phép ràng buộc tài liệu.

Cách sử dụng Gutter trong Microsoft Word

Vào Layout > Custom Margins

Lùi bên trái 1 inch : chọn 1 trong ô Gutter và Gutter position : Left thì sẽ được kiểu hình như bên dưới

Lùi từ trên xuống 1 inch : chọn 1 trong ô Gutter và Gutter position : Top thì sẽ được kiểu hình như bên dưới

Có thể bạn cần :

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tu-hoc-nhanhmicrosoft-office-word-excel.jpg
REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp